0867 844 379         cskh@etok.vn          6th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, HCMC Follow ETOK at! 

Huỳnh Thị Cẩm Nhung
166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins HS Chemistry
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins HS Chemistry (Group)
ĐẶNG NGUYỄN THANH HOÀI
166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins Secondary Chemistry
166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins HS Chemistry
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins Secondary Chemistry (Group)
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins HS Chemistry (Group)
Nguyễn Thị Minh Phương
166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins HS Chemistry
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins HS Chemistry (Group)