0867 844 379         cskh@etok.vn          6th Floor, 41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, HCMC Follow ETOK at! 

Tôi là một giáo viên đã có nhiều năm kinh nghệm gia sư và luyện thi. 

Tiêu chí dạy học của tôi đó là “Tâm lí – Đơn giản – Hiệu quả”

Tâm lí với học sinh, dạy học một cách đơn giản nhưng học sinh hiểu bài hiệu quả.


Nguyễn Trương Mỹ Duyên

166,000 ₫ 166,000 ₫ / 90 mins Secondary Chemistry
215,800 ₫ 215,800 ₫ / 90 mins Secondary Chemistry (Group)

Click on to view and select time slots for the day (time format: 24H)

Legend: Available Unavailable
Timezone: Asia/Jakarta
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
February 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
1
2
3
4
5
6
March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
1
2
3
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
29
30
31
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
1
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1
2
3
4
5
June 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
July 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
Scroll for more dates >>
Timezone: Asia/Jakarta
January 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
February 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
1
2
3
4
5
6
March 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
1
2
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
1
2
3
April 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
28
29
30
31
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
1
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
31
1
2
3
4
5
June 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
30
31
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
1
2
3
July 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
27
28
29
30
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30
31
Scroll for more dates >>
Number of Sessions:
90 mins Secondary Chemistry - 0
90 mins Secondary Chemistry (Group) - 0

Total: 0 ₫